قاصدک آنچه خبرآوردی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 03:19 ب.ظ


ازکجا ازکه خبرآوردی
خوش خبر باشی امااما
گردناباور من بی ثمر می گردی
انتظارخبری نیست مرا
نه زیاری نه زهر یاردگر
بروآنجا که بودچشم وگوشی باکس
برو آنجا که تورا منتظرند
قاصدک دردلمن همه کورندوکرند
دست بردار ازاین در وطن خویش قریب
حاصل تجربه های همه تن
بادلم می گوید
تودروغی تو دروغ تو فریب توفریب
راستی آیا جای خبری هست هنوز
مانده خاکستر گرمی جای
در اجاقی طمعه عشق شعله نمی ورزد
خردک چمنی هست هنوز
قاصدک ابرهای همه عالم شب وروزدر دلم می گرید
قاصدک آنچه خبر آوردی
از کجا از که خبرآوردی
خوش خبرباشی امااماگردناباورمن بی ثمرمی گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه زیاری نه زهر یار دگر
برو آنجا که بود چشم گوشی با کس
بروآنجا که تورا منتظرند
قاصدک دردل من همه کورندو کرند