شعربازم من بازم تو از رضا صادقی  چاپ

تاریخ : دوشنبه 27 دی‌ماه سال 1389 در ساعت 02:52 ب.ظ

بازم من بازم توباز ازنو
روی یک خط ویکجاوباهم
تواونجا من اینجا
دو نزدیکواما دوریم ازهم
نه توحرف من نه من حرف تو
می خونی می خونم
نه توقصدمن
نه من قصدتو
میدونیومی دونم
نبودت یه درده بودنت یه درده
شدم واسهءقصه یه اسیرو برده
نه تومنومی فهمی نه یه روحو رحمی
بگو عاشقی برگرده
کی میگه عشق عذابه
کی میگه خوشی تو خوابه
چرا نمی خوای بفهمی حالوروزم خرابه
دیگه بسه بازی نمی خوای بسازی
دلم عاشقی بی تابه
بازم من بازم توبازازنو
روی یک خط ویکجاوباهم
تو اونجا من اینجادونزدیک امادوریم ازهم
نه تو حرف من نه من حرف تو
می خونیو می خونم
نه توقصدمن نه من قصدتو
میدونیو میدونم