آی خدا دلگیرم ازت ... آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازت

این غصه های لعنتی ... از خنده دورم میکنن

این نفسای بی هدف ... زنده به گورم میکنن

چه لحظه های خوبیه ... ثانیه های آخره

فرشته ی مردن من ... منو از اینجا میبره

آی خدا دلگیرم ازت ... آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرمو عمرمو میگیرم ازت

چه اعتراف تلخیه ... انگار رسیدم ته خط

وقت خلاصی از هوس ... آی دنیا بیزارم ازت